Forretningsbetingelserne kan også hentes som pdf her

Forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser gældende for Favikons (herefter betegnet ”Favikon”) produkter og ydelser.

Seneste revision: 2. Januar 2021.

0. Formål

Nedenstående generelle vilkår gælder for løsninger, ydelser, produkter og varer leveret af Favikon. Favikon forbeholder sig retten til at ændre disse uden varsel.

Kunden får direkte besked, når Favikon varsler ændringer, enten i form af en digital besked – f.eks. e-mail – eller et brev. 

Når Favikon varsler ændringer, skal kunden give Favikon besked, hvis kunden ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Gives besked ikke, betragtes dette som accept af ændringerne.

Favikons gældende forretningsbetingelser vil til enhver tid fremgå af Favikons hjemmeside.

1. Tilbud

Tilbud fra Favikon er gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen, og er ikke bindende før Favikon har modtaget skriftlig accept fra kunden. Ved accept af tilbud er disse forretningsbetingelser gældende medmindre andet er aftalt. Tilbuddet gælder under den forudsætning, at opgavens omfang og indhold ikke ændres undervejs fra kundens side. Såfremt kunden ønsker at foretage en ændring i opgaven, vil dette blive aftalt og faktureret særskilt i forhold til den oprindelige aftale mellem parterne.

2. Priser og betaling

Alle priser angives i danske kroner (DKK) eksklusiv dansk moms.

Ved ordre over 15.000 DKK eks. moms, faktureres der i to rater. 1. Rate (50%) faktureres når opgaven igangsættes og 2. rate (50%) faktureres når kunden har fået overdraget produktet.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato.

Betaling efter forfald medfører et rykkergebyr på 100 DKK samt renter på 0,70 % samt eventuelle omkostninger ifm. inkasso som pålægges kunden.

Favikon er berettiget betaling for ekstraarbejde som følge af misinformation eller mangler fra kunden som medfører øget timeforbrug ift. aftalen.

3. Levering og forsinkelse

Levering af ydelsen/produktet vil ske indenfor den aftalte deadline, efter aftalens indgåelse medmindre andet aftales mellem parterne.

Såfremt der opstår forsinkelser som må betragtes som værende rimelige eller skyldes forhold udenfor Favikons indflydelse, herunder bl.a. force majeure-lignende forhold, er kunden ikke berettiget til erstatning.

Hvis tidsplanen overskrides væsentligt er kunden berettiget til at ophæve aftalen med Favikon. En væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra den aftalte leveringsfrist. Kunden kan ikke gøre forsinkelse gældende for milepæle, produkter og/eller ydelser, som allerede er blevet leveret. Såfremt tidsplanen forrykkes grundet forhold udenfor Favikons varetægt, herunder forsinkelser, mangler, manglende information e.l. fra kunden, kan kunden ikke benytte sig af misligholdelsesbeføjelser som fx ophævelsesretten ifm. tidsfristen.

4. Ejendomsret

Kunden opnår brugsretten til ydelsen/produktet når opgaven er fuldført, og Favikon har modtaget den fulde betaling.

Uden skriftlig aftale og samtykke fra Favikon, må materiale, skitser og andet arbejde udarbejdet af Favikon ikke overgives til tredjepart, videresælges, kopieres eller reproduceres.

Medmindre andet aftales forbeholder Favikon sig retten til at indsætte en henvisning på leverede hjemmesider med teksten “Udviklet af Favikon” i bunden af siden. Ønskes dette herefter fjernet, aftales et vederlag som modydelse.

Favikon bibeholder dog alle rettigheder til kildekode, som Favikon udvikler til egne generelle kodebiblioteker eller kildekoder som Favikon henter fra Open Source licenserede kilder. Ligeledes undtaget er Favikons egne opfindelser og patterns, der er generelt anvendelige ved programmeringsopgaver.

Favikon forbeholder sig retten til at anvende det udarbejdede materiale, samt kundens logo i sin egen markedsføring, bl.a. i form af referencer på Favikons hjemmeside.

5. Underleverandører

Favikon er berettiget til at lade arbejdet helt eller delvist udføre af underleverandører og eksterne konsulenter.

6. Ansvar

Favikon er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved løsningen af en opgave.

Favikons erstatningsansvar kan ikke overstige Favikons honorar for udførelsen af den pågældende opgave og dette uanset om ansvaret gøres gældende for flere enkeltstående forhold.

Efter levering af ydelsen/produktet/arbejdet har kunden 14 hverdage til at undersøge produktet og evt. klage, såfremt det leverede materiale måtte indeholde mangler. Sker dette ikke, vil opgaven være afsluttet og accepteret. Kunden skal herefter uden ugrundet ophold underrette Favikon om præcis hvor manglen er, samt hvordan denne ønskes løst. Fremstiller kunden selv skade eller fejl på arbejdet efter levering, står Favikon ikke med ansvar for dette.

Er Favikon ikke i stand til at rette op på de faktuelle mangler fra Favikons side, indenfor en rimelig tidsfrist, på maks. 14 arbejdsdage, har kunden ret til et prisnedslag.

Favikon forbeholder sig retten til anvende elementer, services o.l. udarbejdet af tredjepart, og står ikke til ansvar for kundens brug af arbejdet.

Favikon står ikke til ansvar for helt eller delvist tab af arbejdet efter opgaven er afsluttet og er i kundens hænder, f.eks. som følge af servernedbrud, -fejl, hackerangreb eller lign. Efter opgaven er leveret er arbejdet, og evt. backup af samme, kundens ansvar.

7. Klippekort

Et klippekort dækker et aftalt antal timers konsulentydelser hos Favikon. Disse standardbetingelser for klippekortet anses som værende gældende medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Favikon og kunden.

Et klippekort er opdelt i antal timer, og der afregnes 0,25 klip pr. påbegyndt kvarter. Klippekortet har en levetid på 12 måneder, og krediteres ikke.

7.1. Arbejdstid

Træk på klippekortet og aftalt booking af timer kan som udgangspunkt kun ske indenfor almindelig arbejdstid. Dvs. alle hverdage fra 8.30 – 16.00. Ved udførelse af konsulentydelser udenfor det angivne tidsrum, forgøres klip pr. time som følger:

Dag Tidsrum Ekstra træk
Mandag til fredag 17.00 - 09.00 +100%
Weekender Døgnet rundt +100%
Helligdage Døgnet rundt +100%

7.2. Booking

Hvad enten det er indenfor eller udenfor almindelig arbejdstid, er en booking først gældende fra det tidspunkt, Favikon bekræfter tiden. Tidspunkt og booking aftales indbyrdes mellem Favikon og klippekortholder.

7.3. Omkostninger ifm. ekstern besøg

Der afregnes 0,75 klip pr. transporttime i bil til og fra, ved eksterne besøg.

8. Opsigelse af aftale eller samarbejde

Favikon forbeholder sig retten til at opsige et samarbejde eller fratræde en opgave, såfremt kunden ikke overholder deadlines, aftaler, levering af nødvendigt materiale og manglende tilbagemelding, som bremser udarbejdelsen af opgaven.

9. Fortrolighed

9.1

Favikon er underlagt almindelig tavshedspligt og forpligter sig til at holde kundens oplysninger og firmarelaterede data og informationer fortrolige for tredjepart, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Favikon og kunden.

9.2

Kunden er forpligtet til at behandle oplysninger om Favikons forretningsmæssige forhold fortroligt, herunder oplysninger om leverancen, aftalen samt økonomiske forhold. 


10. Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler, hæfter Favikon ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder bl.a. også tab som følge af kundens retsforbehold og aftaler over for tredjepart. Favikon kan under ingen omstændigheder hæfte for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse.

11. Tvistløsninger

Uenigheder som vedrører Favikons udførte arbejde skal altid forsøges løst mellem kunde og Favikon. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten løses i overensstemmelse med dansk lovgivning med byretten i Horsen som værneting.

12. Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsnavn: Favikon

CVR: ​40654941

Adresse: Krakesvej 76, 8660 Skanderborg, Danmark Telefonnummer: (+45) 91252207

E-mail: alc@favikon.dk